תקנון האתר

1. מבוא

א. ברוך הבא לאתר www.cga.co.il (להלן -״האתר״), אותו מפעילה חברת קליגרפיה אמנות בע״מ, ח.פ. 515805935 (להלן ״החברה״ או ״מפעיל האתר״ או ״קליגרפיה״) . האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי קליגרפיה (חנות וירטואלית).

ב. קליגרפיה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים הבאים (להלן - ״תנאי השימוש״).

ג. המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון, טרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר. שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו, מהווים הסכמתו להוראות תקנון זה.

ד. קליגרפיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

ה. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד. התנאים המפורטים בו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר:

ביצוע רכישות באמצעות האתר, יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

ב. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ג. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, אשר הונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי מוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

ד. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ה. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

3. פרטי המשתמש

א. בעת ביצוע עסקה באתר, ידרש המשתמש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (או שם ומס׳ חברה – בהתאם לעניין), טלפון, כתובת, מיקוד, מספר תעודת זהות, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

במידה שהפרטים אשר ימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים, לא תוכל קליגרפיה להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין, עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לקליגרפיה בשל כך.

ב. בעצם ביצוע העסקה, מצהיר המשתמש כי: א. הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה. ב. הכרטיס בתוקף. ג. הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום המדובר.

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

א. המחירים המופיעים באתר כוללים מע״מ, אלא אם צוין אחרת. למחיר המוצר יתוספו דמי משלוח בהתאם למפורט באתר.

ב. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר מסוים, התברר כי אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן בתוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

ג. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות). אם יבחר הרוכש למסור את פרטי הכרטיס בעל פה ולא להזינם במערכת האלקטרונית, עליו לעשות זאת בשיחת טלפון עם נציגי החברה, בתנאים זהים לרכישה מקוונת.

ד. הכרטיס יחוייב בתשלום אחד, אלא אם צוין אחרת.

ה. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בפרק 3 סעיף א לעיל. לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: ״ההזמנה״).

ו. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק קליגרפיה את פרטי הכרטיס עם חברת האשראי המתאימה. עם קבלת אישור העסקה, תישלח למשתמש הודעת דוא״ל, בהתאם לפרטים שמסר.

יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שקליגרפיה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה ובין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי - כאמור בסעיף א. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח אליו הודעת דוא״ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

ז. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ח. המשתמש מצהיר כי במסירת כתובת הדוא״ל שלו, הוא מאשר משלוח הודעות על ידי קליגרפיה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא״ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

ט. רישומי המחשב הפנימיים של קליגרפיה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

5. אספקת המוצרים

א. קליגרפיה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

ב. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות דואר ישראל/חברת שליחויות לכל מקום בארץ מלבד איזורים אשר בהם קיימת מגבלה בטחונית. מקום אספקת המוצרים לרוכשים המתגוררים באזורים אלה יתואם עמם טלפונית.

ג. קליגרפיה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים האמורים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

ד. קליגרפיה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין.

ה. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצורף לתשלום עבור המוצרים. תשלום זה, לא ניתן יהיה לביטול מכל סיבה שהיא, זולת סיבת פגם, אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

ו. מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), כאשר חישוב הימים יחל ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום המחרת.

ז. קליגרפיה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שיגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או חסרים שמסר המשתמש.

קליגרפיה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ״ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לה מראש, תנקוט קליגרפיה במירב המאמצים כדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה.

במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בפרק 6 להלן.

ח. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות ישראל ו/או משלוח למקומות ישוב שאינם ברשימת החלוקה היומית של חברות השילוח המובילות. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים שמשקלם מעל 20 ק״ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין. השליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה/משרד הלקוח, ובאחריות הלקוח לאסוף את המוצרים מפתח הבניין.

במידה ולא תהא באפשרות חברת המשלוחים לבצע את השליחות, בשל תנאי מזג אוויר או בשל מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, תהיה חברה רשאית לספק את המוצר במועד אספקה אחר שייקבע על ידה ובמקום אחר תוך תאום מראש עם הלקוח.

באזורים מסוימים בארץ תיתכן תוספת תשלום בגין דמי משלוח.

יתכנו שינויים במחירי המשלוח עבור מוצרים אשר בשל גודלם החריג, משקלם או אופיים, דורשים מהחברה הערכות לוגיסטית שונה.

החברה רשאית לאפשר איסוף עצמי של המוצרים ממשרדיה, ללא תוספת תשלום. זאת בתיאום מראש בלבד, בימים א-ה, בשעות 12:00-16:00.

ט. מועדי מסירה:

רוב המשלוחים לעסקים בערים מרכזיות ימסרו לנמענים ככל הניתן תוך יום עסקים אחד. רוב המשלוחים המיועדים להפצה לבתים פרטיים ימסרו לנמענים ככל הניתן תוך 3 ימי עסקים. מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה בערים שאינן מרכזיות תתבצע ככל הניתן תוך 3 ימי עסקים. מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע ככל הניתן תוך 5 ימי עסקים.

"אזורים חריגים״ - לעניין סעיף זה ולעניין כל תקנון זה, הינם אזורים המופיעים בטבלת האזורים החריגים שבאתר חברת ׳צ'יטה׳, לרבות: ישובי רמת הגולן וגבול הצפון / ישובי המגזר הערבי / ישובי בקעת הירדן / ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים) / ישובי עוטף עזה / אילת / ים המלח וישובי הערבה.

אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח.

שינוי כתובת : החל מעזיבת המשלוח את משרדנו, יחויב בתוספת של 25 ₪. הגעת סרק : כשל במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה ללקוח יחויב בתוספת 25 ₪. סבלות : מסירת חבילה מעל 10 ק"ג מעל קומה 2 ללא מעלית תחויב בתוספת 25 ₪.

6. ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש:

א. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״) והתקנות מכוחו.

ב. להלן פירוט התנאים על פיהם זכאי המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

1 .המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר יום מיום קבלת המוצר;

2 .המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:

*טובין פסידים;

*טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

*טובין שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ג. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו info@cga.co.il.

ד. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, קליגרפיה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

ה. במידה והרוכש קיבל לידיו את המוצר, בטרם בוטלה העסקה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לקליגרפיה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו. במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הטובין לקליגרפיה תהיה על חשבונה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

ו. הבהרה: קליגרפיה לא תקבל החזרת מוצרים באמצעות הדואר, הן דואר רגיל והן דואר רשום. בין אם דואר ישראל ובין אם כל חברת דיוור דומה.

ביטול העסקה על ידי קליגרפיה:

א. קליגרפיה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה:

1 .במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

2 .אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר מנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

3 .ביצועה, ההשתתפות בה, או את אספקתה באופן תקין. או אם יחולו שינויים בשיעור המס, או ההיטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים, בין מועד פרסום המוצר באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר

4 .אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו.

ב. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וקליגרפיה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג כלפי קליגרפיה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

א. במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, קליגרפיה עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). קליגרפיה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא״ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת ולא תמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.

ב. קליגרפיה אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.

ג. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, משך זמן שהייתו באתר, ואלו פעולות הוא ביצע. קליגרפיה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. קליגרפיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אישית אל המשתמש, או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

ד. קליגרפיה אחראית לשמירת פרטיות המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

ה. לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר, יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, לצורך קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות בקליגרפיה.

ו. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות אודות מבצעים והנחות מקליגרפיה, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מקליגרפיה.

ז. לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא״ל שכתובתו info@cga.co.il.

8. זכויות יוצרים וקנין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, הינם של קליגרפיה.

ב. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו״ב (להלן - ״המידע״) מוגנים ע״י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ״ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של קליגרפיה או של צד שלישי אשר התיר לקליגרפיה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

ג. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, בליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של קליגרפיה.

ד. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ״ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

ה. הסימנים המסחריים של קליגרפיה בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של קליגרפיה, או מותגים בבעלות קליגרפיה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לקליגרפיה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של קליגרפיה בסימני המסחר או המותגים.

9. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

א. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא  (As Is).  אמנם, נתכוונה קליגרפיה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן כי המידע אינו שלם, או יתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, קליגרפיה בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים. בנסיבות בהן יתגלה לקליגרפיה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתוקן הטעות באופן מידי.

קליגרפיה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים כדי למנוע טעויות אלו.

קליגרפיה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו. כפועל יוצא, מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצד שלישי, ועל כן מובן שלקליגרפיה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין קליגרפיה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים כדי לפתור תלונות צרכנים.

ב. קליגרפיה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קליגרפיה, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל קליגרפיה או מי מספקיה.

ג. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. קליגרפיה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. קליגרפיה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

ד. קליגרפיה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל ״וירוסים״ או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

ה. קליגרפיה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צד שלישי.

ו. קליגרפיה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

ז. קליגרפיה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

ח. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר.

ט. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.

י. תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

יא. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

יב. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי קליגרפיה, וקליגרפיה אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בו, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

יב. מובהר כי קליגרפיה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף העלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

יג. קליגרפיה אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.

יד. קליגרפיה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

טו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קליגרפיה וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קליגרפיה בלא כל מתן הודעה מראש.

טז. בנוסף לאמור לעיל, השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופה לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.

1 .אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

2 .אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

3 .אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או העלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

10. קישורים לאתרים נוספים (links)

א. המצאותם של קישורים (״לינקים״) לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

ב. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי קליגרפיה, לא תהיה קליגרפיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה, או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

11. תנאים נוספים

א. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

ב. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

ג. קליגרפיה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי קליגרפיה בגין שינויים במידע באתר.

ד. קליגרפיה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד קליגרפיה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

ה. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין קליגרפיה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

ו. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

ז. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

ח. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

כל העסקאות, הן המקוונות והן במכירה רגילה, מתבצעות בכפוף לשטר ׳היתר עסקא׳ הנמצא במשרדינו